Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1201924.76%0.00
2author_keyword:Bejerano Soracco, Francisca24.76%0.00
3dateIssued_keyword:200924.76%0.00
4subject_keyword:Cistocentesis24.76%0.00
5type_keyword:Tesis24.76%0.00
6Caballeria12.38%0.00
7argandoña12.38%1.00
8author_keyword:Arraztoa Larrondo, Mirentxu Nerea12.38%0.00
9author_keyword:Bejerano+Soracco,+Francisca12.38%0.00
10author_keyword:Bierkardt Iturrieta, Katherine12.38%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
42100.00%0.00